Posljednje aktivnosti

 • NAJAVA: Emitovanje filma o policiji u okviru serijala Proces

  18 jul 2018

  U okviru projekta "Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori", TV Prva u saradnji sa CEDEM-om emituje dokumentarce u cilju podizanja svijesti javnosti o funkcionisanju krivičnog pravosuđa kroz serijal PROCES.

  Projekat ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta medija u Crnoj Gori za izvještavanje o krivičnom pravosuđu, kroz povečanje kvaliteta i vjerodostojnosti istraživačkog novinarstva u ovoj oblasti.

  Film o policiji prati akciju Boka Specijalne antiterorističke jedinice - SAJ. Ko je bezbjedan, a ko treba da se plaši policije, ko je jači država ili kriminalci, te ko je uključen u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa su samo neka od pitanja kojima se bavi novi dokumentarni film u okviru serijala Proces. Najavu filma možete pogledati na sledećem linku, dok premijerno emitovanje je u subotu, 21. jula 2018. godine u 16,45h na TV Prva.

  Ovo je deveti od deset dokumentaraca koji su urađeni u saradnji sa TV PRVA, a u okviru projekta “Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori”, finansiranim od strane EU.

  Opširnije
 • Održana četvrta obuka za zaposlene u instituciji Ombudsmana

  12 jul 2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CEDEM je organizovao četvrtu i posljednju obuku u okviru projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor nad sektorom bezbjednosti" koji je podržan od strane Ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori, na temu "Ljudska prava, rod i sektor bezbjednosti", 11. i 12. jula u Kolašinu.

  Eksperti na četvrtoj obuci bili su Graziella Pavone, ekspertkinja za ljudska prava, rodnu ravnopravnost i bezbjednost (OEBS, Varšava), Radmila Đakonović (koordinatorka za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu odbrane Crne Gore) i Desanka Lopičić (sudija Ustavnog suda Crne Gore).

  Prvog dana obuke, sesije su bile posvećene rodno- zasnovanom nasilju, njihovim formama, postupanju po žalbama i rodno-senzitivnom monitoringu mjesta za zadržavanje, kao i praksi Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na diskriminaciju žena.

  Tokom drugog dana, obrađene su teme integracije rodnih perspektiva u nadzoru nad sektorom bezbjednosti od strane Ombudsmana, zatim pitanje rodne ravnopravnosti u Vojsci Crne Gore: legislative i opšta zastupljenost žena, kao i smjernice i primjeri dobre prakse MO i Vojske Crne Gore.

  Velika je čast što nam se ovim povodom obratio i Ambasador SR Njemačke u Crnoj Gori, gospodin Hans Günther Mattern, koji je iskazao zadovoljstvo zbog uspješno realizovanog projekta.

  Opširnije
 • CEDEM predstavio rezultate projekta „U susret savremenim bezbjednosnim izazovima: obrazovanje i participacija mladih“

  12 jul 2018

  Podgorica, PR pres servis – Mladi u Crnoj Gori, kao najveće bezbjednosne rizike, vide organizovani kriminal i korupciju, sajber terorizam i vjerski radikalizam, a smatraju da se transparentnost sektora bezbjednosti može unaprijediti većom dostupnošću podataka, uključenošću medija i dijalogom sa civilnim društvom.

  To je saopšteno na predstavljanju rezultata projekta „U susret savremenim bezbjednosnim izazovima: obrazovanje i participacija mladih“, koji sprovodi Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

  Projekt koordinator CEDEM-a, Ognjen Marković, kazao je da je projekat za opšti cilj imao jačanje saradnje između države i civilnog društva u prepoznavanju i rješavanju ključnih savremenih problema bezbjednosti sa kojima se mladi suočavaju.

  „Ključna vrijednosti u projektu je direktna komunikacija učesnika, npr. škole i predstavnika lokalnih samouprava i državnih institucija, sa idejom da se definišu preporuke za osnaživanje participacije mladih u formulisanju i primjeni bezbjednosnih politika, što je u skladu sa Zakonom o mladima, Strategijom za mlade 2017-2021, kao i Strategijom za suzbijanje nasilnog ekstremizma 2016-2018“ naveo je Marković u PR Centru.

  On je rekao da su ciljne grupe projekta bili studenti prava, političkih nauka, novinarstva, pripravnici i mlađi službenici u Ministarstvu odbrane, Vojsci Crne Gore, Skupštini, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

  Marković je istakao da da su ključni rezultati projekta realizacija fokus grupa i škole bezbjednosti, kao i publikacija koja, kako je rekao, predstavlja procjenu znanja i stavova mladih o sekoru bezbjednosti.

  „U okviru projekta su održane četiri fokus grupe sa studentima i zaposlenima u državnim institucijama, kako bi se mapirali i analizirali njihovi stavovi i iskustva o ovoj temi“, rekao je Marković.

  On je kazao da se publikacija sastoji iz dva dijela, navodeći da je u prvom dijelu analiziran institucionalni i pravni okvir, sa fokusom na parlamentarnu kontrolu i nadzor nad sektorom bezbjednosti.

  „U okviru drugog dijela smo predstavili ključne rezultate našeg istraživanja, koje je sprovedeno u novembru 2017. godine. Naši sagovornici, kako mladi, tako i predstavnici institucija sektora bezbjednosti su, kao najveći bezbjednosni rizik, naveli problem organizovanog kriminala i korupcije, a zatim sajber terorizma i vjerskog radikalizma“, rekao je Marković.

  On je istakao da su predstavnici sektora bezbjednosti transparentnost svoga rada ocijenili apsolutno zadovoljavajućom, dok su je, kako je rekao, mladi okarakterisali poprilično negativno, jer „ove institucije smatraju nešto zatvorenijim za saradnju zbog nasljeđa socijalizma, koji im to nameće, ali i same prirode posla ovih institucija“.

  „Transparentnost se, kako kažu, može unaprijediti većom dostupnošću podataka od strane organa sektora bezbjednosti, zatim kroz dijalog sa civilnim sektorom, predavanjima predstavnika ovog sektora na fakultetima, te većom uključenošću medija“, kazao je Marković.

  On je istakao da su ključne preporuke publikacije kreiranje platforme za mlade, koja će, kako je dodao, obezbijediti dostupnost informacija vezanih za uključivanje mladih u institucije sektora bezbjednosti, implementaciju projekata i radionica za mlade.

  „Neophodno je i realizovanje redovnih sastanaka predstavnika institucija i mladih, kako bi se predočile sve mogućnosti za uključivanje zainteresovane javnosti, kao i sprovođenje kampanja o uključivanju mladih, u cilju podizanja svijesti svih građana o važnosti aktivne uloge mladih u procesu donošenja odluka“, ocijenio je Marković.

  Posljednja aktivnost projekta bila je, kako je kazao, dvodnevna škola bezbjednosti.

  „Ovogodišnji program škole je bio posebno usmjeren na sistem nacionalne bezbjednosti Crne Gore i nadležnosti bezbjednosnih službi, terorizam, nasilni ektremizam i organizovani kriminal, kao i demokratsku kontrolu sektora bezbjednosti“, naveo je Marković.

  Ove godine je, kako je istakao, stigao najveći broj prijava za učešće u školi bezbjednosti što, kako smatra, pokazuje da mladi školu prepoznaju kao relevantnu i kao školu koja može da im donese nova znanja, iskustva i poznanstva.

  „Preporuke mladih su uvijek usmjerene na to da CEDEM češće realizuje škole bezbjednosti. Siguran sam da ćemo, i tokom ove godine, nastaviti sa našom dugogodišnjom praksom, a sve u cilju približavanja bezbjednosnih izazova i sektora bezbjednosti mladima“, rekao je Marković.

  Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, podsjetila je da se ta organizacija od osnivanja bavi monitoringom sektora bezbjednosti, kao i međunarodnom i regionalnom bezbjednosnom dinamikom sa, kako je rekla, posebnim naglaskom na Crnu Goru.

  „Smatramo da je bezbjednost jedan od najvažnijih preduslova za ostvarivanje demokratije, vladavine prava i ljudskih prava“, rekla je Bešić.

  Prema njenim riječima, CEDEM je, u okviru svog programa Bezbjednost i odbrana, do sada realizovao 20 projekata na temu bezbjednosti i reforme sektora bezbjednosti sa, kako je dodala, posebnim fokusom na učešće mladih.

  „Upravo mladi predstavljaju posebno osjetljivu kategoriju stanovništva, koja je izložena brojnim problemima, posebno u tranzicionim društvima, koja se dinamično mijenjaju u procesu izgradnje punog demokratskog poretka“, kazala je Bešić.

  Ona je kazala da su prisustvo nasilja u društvu, terorizam, organizovani kriminal, porast maloljetničke delikvencije i govora mržnje, bezbjednost na internetu i isključenost iz procesa donošenje odluka, samo neki od izvora i oblika ugrožavanja bezbjednosti mladih u lokalnim zajednicama.

  Opširnije
 • CEDEM organizovao završnu konferenciju u okviru projekta "Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije"

  12 jul 2018

  Podgorica, PR pres servis – U okviru projekta Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije šest osoba sa invaliditetom (OSI) je zaposleno na period od šest mjeseci, a svijest poslodavaca o benefitima zapošljavanja te populacije kroz program subvencija potrebno je povećati.

  To je saopšteno na predstavljanju rezultata projekta „Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije“, koji sprovodi Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u saradnji sa Institutom za medije Crne Gore i Centrom za strane jezike i prevođenje Double L, uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG).

  Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, kazala je da je cilj projekta bio doprinos socijalnoj inkluziji, većoj zapošljivost i povećanju konkurentnosti OSI na tržištu rada, kao i, kako je navela, podizanje nivoa svijesti šire javnosti s akcentom na poslodavce o prednostima zapošljavanja OSI.

  „Očekivani rezultati ovog projekta, koje smo mi ispunili tokom godinu, bili su da obezbijedimo stručno osposobljavanje za deset OSI, kroz dva edukativna modula. Cilj je i njihova priprema za kasnije radno angažovanje u CEDEM-u, Institutu za medije i Double L-u“, rekla je Bešić u PR Centru.

  Ona je pojasnila da se usavršavanje sprovodilo tokom šest mjeseci, u toku kojih je šest OSI bilo profesionalno angažovano na poslovima poslovnog sekretara, pomoćnika administratora sajta, pravnog asistenta, administrativnog službenika i asistenta u izvođenju nastave stranog jezika.

  „Tokom trajanja projekta, bili smo u prilici da sarađujemo i sa medijima, u okviru aktivnosti koje redovno sprovodi CEDEM, Double L i Institut za medije, što je povećalo nivo znanja u poslovnoj komunikaciji OSI koje su bile angažovane“, navela je Bešić.

  Prema njenim riječima, osposobljavanje i usavršavanje OSI postignuto je kroz dva edukativna modula.

  „U okviru prvog modula, deset OSI sa evidencije Biroa ZZZCG prošlo je prvu obuku koja se ticala rada na računaru i stekli su praktična znanja kako da koriste računar, internet i osnovne programe kao što su Word, Power Point i Excel“, kazala je Bešić.

  Učesnici projekta su, kako je navela, učili i o ulozi civilnog sektora u razvoju društva i osnaživanju poštovanja ljudskih prava sa naglaskom na prava OSI.

  „Drugog i trećeg dana su u okviru ove obuke učuili prioncipe pisanja projekata, a sve u cilju razumijevanja funkcionisanja organizacija u kojima su radili, kao i mogućoj asistenciji zaposlenima koji koordiniraju ovim projektima“, rekla je Bešić.

  Drugi edukativni modul je, kako je istakla, predstavljao obuku iz Engleskog jezika koja se sprovodila u Double L-u.

  „Sve OSI koje su bile angažovane na projektu prošli su uspješno ovu obuku, u okviru koje su podigli postojeći nivo znanja za jedan stepen za šta su dobili i sertifikate“, kazala je Bešić.

  Ona je pojasnila da su nakon toga dobili ugovore o radu na šest mjeseci gdje je šest OSI bilo radno angažovano.

  „Oni su pokazali izuzetne rezultate što smatramo velikim uspjehom i preporukom za kasnije poslodavce da, u okviru svih budućih programa koji budu dostupni, pošaljemo poruku da koriste priliku da radno angažuju OSI“, navela je Bešić.

  Koordinator projekta u CEDEM-u i jedan od autora studije „Položaj OSI i njihova zaštita od diskriminacije u Crnoj Gori“, koja je rezultat projekta, Ognjen Marković, kazao je da je analiza podijeljena na nekoliko cjelina sa ciljem da se, kako je pojasnio, da odgovor na pitanje na koji način se tretiranju prava OSI u Crnoj Gori.

  On je istakao da publikacija predstavlja kratku analizu normativnog okvira sa fokusom na najznačajnije međunarodne konvencije i strategije koje je Crna Gora ratifikovala u oblasti zaštite prava OSI od kojih su, kako je pojasnio, izdvojili Konvenciju UN o pravima OSI kao krovnu konvenciju u svijetu koja reguliše oblast poštovanja prava OSI, kao i evropsku strategiju za OSI za 2010/2020.

  „Jedan od velikih izazova sa kojima se OSI susrijeću jeste utvrđivanje procenta invaliditeta i procjena preostale radne sposobnosti. Pravilno izražen procenat invaliditeta, pored same kategorizacije, je veoma značajan zbog visine subvencije za poslodavce, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji lica sa invaliditetom što pokazuju ključni nalazi naše analize“, ukazao je Marković.

  Sa druge strane, kako je istakao, u Crnoj Gori još ne postoji zvanična baza podataka o ukupnom broju lica sa invaliditetom i ukupnom broju zaposlenih, odnosno nezaposlenih OSI, kao i kvalifikacije i vještine koje te osobe posjeduju.

  „Najveći broj njih je zaposlen u organizacijama koje se bave zaštitom OSI dok se drugi poslodavci prije opredjeljuju da plaćaju propisane iznose Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, nego da te osobe zapošljavaju“, naveo je Marković.

  On je ocijenio da je potrebno i dalje raditi na povećanju svijesti poslodavaca o benefitima zapošljavanja OSI, kroz program subvencija, koje poslodavci, kako je naveo, iz godine u godinu sve više koriste.

  „Kad govorimo o praćenju trendova pada diskriminacije OSI, treba uzeti u obzir da je stepen diskriminacije, prema našim istraživanjima, porastao i prema drugim ranjivim grupama“, naveo je Marković.

  Sa druge strane, kako je dodao, ohrabruju rezultati istraživanja o diskriminaciji koje je CEDEM sproveo u martu prošle godine, a koji, kako je podsjetio, pokazuju da 85,3 odsto građana Crne Gore podržava akcije države koje su usmjerene na borbu protiv posredne i neposredne diskriminacije OSI.

  „Još uvijek postoje ozbiljni nedostaci kada je riječ o ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava OSI, iako je određeni napredak ostvaren i konstatovan u relevantnim izvještajima“, naveo je Marković.

  Učesnica projekta, Vanja Pejanović, koja je bila zaposlena u CEDEM-u šest mjeseci, kazala je da joj je rad u toj organizaciji predstavljao korisno iskustvo.

  „Jako mi je korisna bila obuka za kompjuterske programe, u čemu ranije nisam bila angažovana. Što se tiče obuke Engleskog jezika, jako korisno iskustvo“, navela je Pejanović.

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

 

Više

Obrazovanjem do socijalne inkluzije

 

Više

 

Istraživanja političkog javnog mnjenja

 

Više

Partneri